Voorwaarden & Privacyverklaring

Wanneer je Acceptant wordt van de Massagebon of een Massagebon koopt stem je in met onze Werkwijze en Algemene Voorwaarden. Deze gelden voor massagebon.nl én Massagebon.be.

Werkwijze kopen Massagebon
 • Bestel op Massagebon.nl een of meerdere massagebonnen met het gewenste bedrag. Deze kan per email verstuurd worden met een unieke code of per post als fysieke kadobon in verpakking. De besteller kiest of de bon naar het eigen adres moet of direct naar de begunstigde.
 • Het is mogelijk om gratis een persoonlijke boodschap voor de ontvanger te vermelden.
 • De fysieke Massagebon wordt binnen 3 werkdagen verstuurd, de email ontvang je direct.
 • Wanneer je een Massagebon hebt besteld krijg je gratis ons Massage e-book. Hierin staat meer informatie over type massages en handige tips.Werkwijze verzilveren Massagebon voor koper.
 • Op Massagebon.nl/be vind je alle aangesloten masseurs waar je de Massagebon kunt verzilveren.
 • De Massagebon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.De code op de Massagebon is uniek. Wanneer het bedrag niet ineens gebruikt wordt kan het restbedrag voor een volgend bezoek bij een masseur naar keuze besteed worden.
 • Bijbetalen voor een behandeling kan na overleg met de masseur. Er wordt echter geen geld geretourneerd.
 • De tarieven van masseurs kunnen verschillen, afhankelijk van de regio. Bespreek daarom duidelijk vooraf welke behandeling je voor het besteedbare bedrag kunt krijgen. Vanaf het moment dat een boeking bij een masseur naar keuze is gemaakt is de annuleringsregeling van deze masseur van kracht.
 • Indien je onder behandeling bent van een therapeut of specialist vraag dan tevoren of een massage is toegestaan. Meld eventuele bijzonderheden altijd vooraf aan de masseur.
 • Neem de massagebon of het e-ticket mee als betaalmiddel.
Na de massage kun je een referentie op de website achterlaten.Massagebon.nl/be is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van behandelingen of gemaakte afspraken met de masseur.

Werkwijze innen Massagebon voor Masseurs/ acceptanten
 • Bespreek met de koper welke behandeling er voor het bedrag op de Massagebon gegeven kan worden. Meldt duidelijk welke behandeling je kunt geven voor welk waardebedrag. Licht je annuleringsregeling toe.
 • Wanneer de koper arriveert met de Massagebon log dan eerst in op Massagebon.nl om de Massagebon af te waarderen. Zo voorkom je dat met name een e-mail-ticket op verschillende plaatsen tegelijk wordt ingeleverd.
 • Log in en kies optie Massagebon verzilveren. Je vult het nummer en afgesproken bedrag in waarna de bon automatisch afgewaardeerd wordt. Mocht er nog een restant open staan dan kun je dat zien. Is de bon echter niet toereikend dan kan de klant bij betalen of een andere massage boeken.
 • Zodra je de bon afwaardeert ontvang je van ons een factuur voor de commissie en het overzicht wat je van ons tegoed hebt voor je eigen administratie. Je hoeft geen factuur meer te sturen.
 • Onze betaling volgt binnen 10 werkdagen.
Voorwaarden voor deelnemende Masseurs / acceptanten
 • Je bent gediplomeerd in de door jouw aangegeven specialisatie(s).
 • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebt een btw-nummer.
 • Je hebt een aparte behandelruimte die voldoet aan de hygiënische voorwaarden.
 • Je werkt vakkundig en draagt bij aan de kwaliteit van de massage branche.
 • Je begeeft je niet op het vakgebied van erotische massages.
 • Plaats onze acceptanten-banner op je eigen website, deze vind je op je inlogpagina.
 • Massagebon.nl is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van behandelingen en de afspraken die gemaakt zijn met klanten.
 • Massagebon behoudt zich het recht voor om profielen te verwijderen van deelnemers die zich niet houden aan deze afspraken, danwel, sexueel getinte of negatief taalgebruik over anderen hanteren. 
Werkwijze aanmaken profiel voor Masseurs / acceptanten

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden en accepteer je deze dan kun je een gratis profiel aan maken en werwelkomen we je graag als Acceptant. Na het aanmaken van een profiel ontvang je onze bevestiging dat je bent ingeschreven, als mede een kopie van onze werkwijze en voorwaarden voor je administratie.
 • Massagebon.nl/be maakt NOOIT uit eigen beweging of ongevraagd een profiel aan.
 • Je vinkt bij voorkeur maximaal 5 specialisaties aan waarin je gediplomeerd bent.
 • Je voorziet je profiel van een logo en max. 2 foto’s van bijvoorbeeld jezelf en de praktijkruimte.
 • Je profiel kun je zelf beheren en wijzigen wanneer je wilt via de inlogpagina.
 • Wanneer je je vermelding wilt verwijderen stuur ons dan een bericht.
Klacht afhandeling

Op de website van Massagebon.nl/be bij pagina Klantenservice  is een formulier te vinden waarop zowel Acceptanten als Kopers hun vragen, opmerkingen, tips of klachten kunnen formuleren. Massagebon zal er alles aan doen hier zo spoedig mogelijk op te antwoorden of contact op te nemen, in elk geval binnen 2 werkdagen teneinde tot een goede afwikkeling te komen.

Algemene Voorwaarden Massagebon.nl/be
 
Artikel 1. Definities
Massagebon.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Workmassage, gevestigd aan de Zonneweg 22 te Ilpendam (1452 XA),. geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 58054286.
Overeenkomst: de tussen Massagebon.nl en Acceptant gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.
Acceptant: natuurlijke- of rechtspersoon met een profiel op Massagebon.nl verplicht zich tot het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven in de Massagebon ten behoeve van de eigenaar van een Massagebon.
Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die de Massagebon heeft gekocht en de Massagebon in eigendom heeft.
Profiel: de gegevens door Acceptant verstrekt en zo worden weergegeven op Masagebon.nl
Massagebon: de Massagebon geeft de eigenaar hiervan het recht op een in de Massagebon omschreven prestatie welke uitgevoerd zal worden door Acceptant.
Verkooppunt: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Massagebon verkoopt.

Artikel 2. Algemeen
De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Acceptant en Massagebon.nl geaccordeerde opdrachtbevestiging.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en Overeenkomst tussen Massagebon.nl en Acceptant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op de Massagebon.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Acceptant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
De Massagebon is twaalf maanden na aankoop geldig, waarna de rechten van Koper op grond van de Massagebon niet meer kunnen worden ingeroepen.
Alle offertes en aanbiedingen van Massagebon.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
Offertes van Massagebon.nl zijn gebaseerd op de informatie die door Acceptant is verstrekt. Acceptant staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Massagebon.nl.
Massagebon.nl kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Acceptant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Overeenkomst
De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag dat Acceptant de Voorwaarden accepteert door het actief aanvinken tijdens de aanmeld procedure.
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
Nakoming van hetgeen in de Massagebon is overeengekomen kan alleen worden afgedwongen bij Acceptant. Massagebon.nl is niet gehouden tot nakoming van hetgeen is overeengekomen in de Massagebon. Massagebon.nl kan hiervoor niet worden aangesproken.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
Massagebon.nl neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
Massagebon.nl neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Massagebon.nl heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Massagebon.nl zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Acceptant.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Massagebon.nl. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Acceptant Massagebon.nl schriftelijk in gebreke te stellen.
Uitvoering van de overeengekomen diensten uit hoofde van de Massagebon kan alleen worden afgedwongen bij een Acceptant naar keuze van de Acceptant. Uitvoering kan niet worden afgedwongen door Massagebon.nl.

Artikel 6. Medewerking Acceptant
Acceptant zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Massagebon.nl die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Acceptant ter beschikking zijn gesteld, of indien Acceptant op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Massagebon.nl bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7. Opzegging
Massagebon.nl en Acceptant kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Ingeval één van beide partijen (Massagebon.nl of Acceptant) in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 8. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
Massagebon.nl is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
Acceptant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Massagebon.nl goede grond heeft te vrezen dat Acceptant in die verplichtingen zal tekortschieten;
Acceptant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Acceptant, aan Acceptant surseance van betaling is verleend, Acceptant is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Acceptant van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Acceptant, Acceptant de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Acceptant zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Acceptant beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.Massagebon.nl is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Massagebon.nl kan worden gevergd.
Indien Massagebon.nl overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien Massagebon.nl of Acceptant overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Massagebon.nl op Acceptant onmiddellijk opeisbaar gelijk Acceptant op Massagebon.
Indien de ontbinding aan Acceptant toerekenbaar is of Massagebon.nl de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel, is Acceptant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Massagebon.nl te vergoeden.
Massagebon.nl kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Massagebon.nl de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Massagebon.nl gevolg wordt gegeven is Massagebon.nl gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Acceptant op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
Uitbetaling van ontvangen Massagebonnen door Acceptant geschiedt binnen 10 werkdagen na verzilverdatum via de website Massagebon.nl op een door Acceptant opgegeven Iban nummer.
Indien Massagebon in gebreke blijft is de wettelijke rente van 2% van toepassing en opeisbaar door Acceptant. Massagebon is dan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Acceptant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien Acceptant in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Acceptant de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Acceptant is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Acceptant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Vanaf het moment dat Acceptant in verzuim is, is Acceptant tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd zonder dat het nodig is om een veertiendagenbrief ex art. 6:96 lid 6 BW te versturen. De vorige zin is niet van toepassing indien Acceptant een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is.
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Massagebon.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Acceptant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Massagebon.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Acceptant. Acceptant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Massagebon.nl verschuldigde.

Artikel 10. Reclames en onderzoek
Indien Acceptant niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Massagebon.nl heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Massagebon.nl, kan Acceptant geen beroep meer doen op dit gebrek.
Een gebrek bij de uitvoering van de Massagebon door de Acceptant dient bij de Acceptant gereclameerd te worden. Indien Koper niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Acceptant heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Acceptant, kan Koper geen beroep meer doen op dit gebrek.
Acceptant heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Acceptant meent  enig recht van reclame te hebben.
Acceptant dient Massagebon.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Massagebon.nl ter harer keuze hetzij de geleverde diensten te herstellen, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Acceptant te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Massagebon.nl gemaakte kosten integraal voor rekening van Acceptant.

Artikel 11. Overmacht
Indien Massagebon.nl haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Massagebon.nl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Massagebon.nl.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Massagebon.nl niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn Massagebon.nl en/of Acceptant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Acceptant bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Massagebon.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Massagebon.nl is uitgegaan van door of namens Acceptant of Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien Massagebon.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Massagebon.nl beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Massagebon.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
Massagebon.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Massagebon.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Massagebon.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Acceptant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Massagebon.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Massagebon.nl of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.
Indien schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten op grond van de Massagebon, dan is Massagebon.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze schade. Acceptant is aansprakelijk voor deze schade.
Massagebon.nl is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onjuiste gegevens op de profielen van Acceptant.

Artikel 13. Geheimhouding
Acceptant en Massagebon.nl verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien Massagebon.nl op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Massagebon.nl zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Massagebon.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Acceptant niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Acceptant en Massagebon.nl zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 14. Vrijwaring derden
Acceptant vrijwaart Massagebon.nl voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Massagebon.nl toerekenbaar is.
Acceptant is gehouden om Massagebon.nl zowel in als buiten rechte bij te staan indien Massagebon.nl wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar /hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Acceptant in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Massagebon.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Massagebon.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Acceptant.

Artikel 15. Vervaltermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Acceptant jegens Massagebon.nl één jaar.Artikel 16. Toepasselijk recht. Op alle Overeenkomsten tussen Massagebon.nl en Acceptant en/of Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Onverminderd het recht van Massagebon.nl een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Massagebon.nl, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 17. Profielen
Massagebon.nl plaatst zelf geen profielen, dit geschiedt enkel uit eigen beweging van de Acceptant. De maker van het profiel is verantwoordelijk voor correcte N.A.W. gegevens en tekstuele inhoud van het profiel.
Een profiel op Massagebon.nl is kosteloos. Beëindiging van activiteiten door Acceptant dient binnen  14 dagen doorgegeven te worden aan Massagebon.nl zodat het profiel verwijderd kan worden.
Het is niet toegestaan om teksten die seksueel, discriminerend, agressief of op andere wijze niet passend zijn voor de website en de doelgroep te plaatsen. Massagebon.nl behoudt zich dan ook het recht voor om dergelijke teksten te verwijderen.
Acceptant  zorgt voor het up to date houden van zijn/haar profiel zoals adres, telefoon, specialisaties en webadres etc.
Het actueel houden van deze gegevens doet de Acceptant door in te loggen met de zelf aangemaakte inlog gegevens.
Mochten in de toekomst kosten berekend worden voor plaatsing van profielen zal Acceptant hier tenminste 2 maanden tevoren van op de hoogte worden gebracht waarna Acceptant kan besluiten het profiel te behouden of te verwijderen.

Artikel 18. Acceptanten
Acceptant gaat akkoord met activiteiten van Massagebon.nl waarin promotie wordt gemaakt voor Acceptant.
Acceptant draagt 15% commissie af van de waarde van een ontvangen Massagebon, tenzij andes is besproken.
De berekening van uitbetaling van Massagebon aan Acceptant is de waarde van het bestede bedrag van Koper minus de commissie. Het commissiebedrag is net als de massagebon zelf gevrijwaard van btw door de Belastingdienst, dus is 0%.

Acceptant krijgt de mogelijkheid tot het plaatsen van een banner van Massagebon.nl op de eigen website. De banner is te downloaden op de website van Massagebon.nl.
Acceptant is gehouden aan elke Koper met een Massagebon de daarin omschreven diensten te verlenen, voor zover de afgiftedatum van de Massagebon niet meer dan 12 maanden betreft. Indien de Massagebon niet meer geldig is, dient Acceptant contact op te nemen met Massagebon.nl voor een mogelijke uitzondering.
Acceptant is het visitekaartje van Massagebon.nl. Daarom staat Acceptant garant voor een professionele behandeling, dient Acceptant over een aparte behandelruimte te beschikken. Acceptant neemt de benodigde hygiëne in acht en zorg voort een klantvriendelijke benadering.
Massagebon.nl stimuleert het promoten van Acceptanten en de Massagebon door alle partijen in de sociale media. Gebruik hiervoor #Massagebon.
Acceptant is gerechtigd om massage-gerelateerd nieuws te plaatsen op de Facebookpagina van Massagebon.nl met inachtneming van ethisch taalgebruik zonder erotische bedoelingen.
Massagebon houdt zich het recht voor om berichten op deze Facebookpagina te weigeren indien geplaatste berichten in strijd zijn met de doelstelling van de pagina en de goede zeden.

PRIVACY VERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Massagebon.nl verwerkt persoonsgegevens over u aangezien u gebruik maakt van onze website en daar vrijwillig een gratis profiel heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Praktijknaam
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Geslacht
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Webadres (IP adres)
* Iban nummer
* Specialisaties 
 
Waarom we gegevens nodig hebben.
Massagebon.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* Het afhandelen van uw betaling
* Verzenden van onze nieuwsbrief
* Het verwijderen van uw profiel op uw verzoek 

Hoe lang we gegevens bewaren
Massagebon.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de Belastingdienst worden facturen na verzilvering van Massagebonnen en algemene gegevens wettelijk 7 jaar bewaard.
 
Delen met anderen
Massagebon.nl deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de webmaster die in opdracht van ons gegevens verwerkt sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Massagebon.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
In kaart brengen websitebezoek
Massagebon.nl gebruikt Google analytics en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door in te loggen op uw profiel en uw aanpassingen door te voeren. U kunt ons ook verzoeken het gehele profiel te verwijderen via info@massagebon.nl. Wij zullen dan zsm reageren en uiterlijk binnen 4 weken. U ontvangt van ons een bevestiging zodra uw profiel definitief verwijderd is. Binnenkort wordt de verwijderfunctie toegevoegd aan uw beheermenu zodat u zonder onze tussenkomst zelf uw gegevens definiteif kunt wissen uit ons bestand.
 
Beveiliging
Massagebon.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massagebon.nl
 
Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Massagebon.nl kunt u ons als volgt bereiken:
Schaafstraat 20g, 1021 KE Amsterdam. Tel: 020 – 612 32 85.
info@massagebon.nl en www.massagebon.nl
Massagebon is een handelsnaam van WorkMassage, geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder nummer: 58054286